ประกาศเทศบาล / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อไฟล์
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดและท่อระบายน้ำ ตลาดพิทักษ์สันติและซอยอิทธิพล.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและเปิดฝาลอกท่อระบายน้ำ ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
กำหนดการยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการค้าประจำปี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
มาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน ต.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงทะเบียน ต.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต.ค. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ประจำปี 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน ก.ย.. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงทะเบียน ก.ย. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.ย. 2565 ครั้งที่ 6.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.ย. 2565 ครั้งที่ 5.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน ตุลาคม 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การกำหนดอายุการใช้งานและกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของเทศบาลเมืองปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.ย. 2565 ครั้งที่ 4.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเรื่องการดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนปทุมฑัณฑ์ และถนนรัฐนิเศน์ 17-18 ก.ย. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.ย. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.ย. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ก.ย. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน ส.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและเปิดฝาท่อระบายน้ำตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 (2 กันยายน 2565).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 26 ส.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือน และแม่น้ำลำคลอง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดโต้รุ่ง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กันยายน 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 (จำนวน 3 อัตรา).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดในตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ส.ค. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงทะเบียน ก.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
พนักงานเทศบาล พ้นจากราชการกรณีเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอน พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(กรณีเกษียณอายุราชการ ) 1 ต.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและเปิดฝาท่อระบายน้ำ ตลาดพิทักษ์สันติ ซอยอิธิพล.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ส.ค. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและเปิดฝาท่อระบายน้ำตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.ค. 2565 ครั้งที่ 4.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.ค. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 จำนวน 3 อัตรา.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
คืนเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.ค. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จำนวน 5 อัตรา.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.ค. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มิ.ย. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มิ.ย. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ห้ามติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต 16 มิ.ย. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ห้ามตั้งวางวัสดุอุปกรณ์และจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หน้าโรงพยาบาลปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ห้ามติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มิ.ย. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เดือน พ.ค. 65.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน พ.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค. 2565 ครั้งที่ 4.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันสัตว์และแมลงนำโรค.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยวิธีประมูลการใช้ประโยชน์ห้องน้ำสาธารณะข้างตลาดราชพัสดุ.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยวิธีประมูลการใช้ประโยชน์ห้องน้ำสาธารณะข้างสวนสาธารณะ.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยวิธีประมูล การใช้ประโยชน์แผงตลาดสด (ราชพัสดุ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยวิธีประมูล การใช้ประโยชน์อาคารแผงจำหน่ายสินค้าชุมชน.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ะโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน เม.ย. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เดือน เม.ย. 65.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เม.ย. 2565 ครั้งที่ 4.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เม.ย. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เม.ย. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน เม.ย. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เดือน มี.ค. 65.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค. 2565 ครั้งที่ 5.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน เมษายน 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค. 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค. 2565 ครั้งที่ 3.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค. 2565 ครั้งที่ 4.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ห้องน้ำสาธารณะ (ข้างสวนสาธารณะ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ห้องน้ำสาธารณะ (ข้างตลาดราชพัสดุ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินด้วยวิธีประเมิน การใช้ประโยชน์แผงตลาดสด (ราชพัสดุ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินด้วยวิธีประเมิน การใช้ประโยชน์ร้านค้าย่อย (หน้าอำเภอ).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินด้วยวิธีประเมิน การใช้ประโยชน์อาคารแผงจำหน่ายสินค้าชุมชน.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค. 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายบริหาร.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน ก.พ. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เดือน ก.พ. 65.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ก.พ. 2565 ครั้งที่ 4.pdf
ไฟล์เอกสาร