กิจกรรมเทศบาล

การจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ

 

จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

          ด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานี กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุมเแลิมพระเกียรติฯ และบริเวณโดยรอบ

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจจำหน่ายสินค้าบริเวณงานตามประเภทสินค้าที่กำหนดได้ดังนี้

1. สินค้าประเภทกระทง จำนวน 60 ล็อค ขนาดพื้นที่ 2X2 เมตร ค่าธรรมเนียมฯ อัตราล็อคละ 100 บาท

2. สินค้าประเภทอาหาร (รถเข็น) จำนวน 60 ล็อค ขนาดพื้นที่ 2X2 เมตร ค่าธรรมเนียมฯ อัตราล็อคละ 100 บาท

3. สินค้าประเภทอาหาร (ตั้งโต๊ะ) จำนวน 12 ล็อค ขนาดพื้นที่ 4X4 เมตร ค่าธรรมเนียมฯ อัตราาล็อคละ 400 บาท

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จะเปิดให้จองพื้นที่จำหน่ายสินค้าตามลำดับก่อน-หลัง ในวันที่ 26 - 28 ต.ค. 2565 (ในเวลาราชการ)

สามารถจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้ที่ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

มายื่นเพื่อแสดงสิทธิ์ในการจองล็อคจำหน่ายสินค้า และต้องชำระค่าธรรมเนียมฯ ในวันดังกล่าว (1 คน ต่อ 1 ล็อค เท่านั้น)

***ผู้ประสงค์จำหน่ายสินค้าต้องดำเนินการจองพื้นที่ด้วยตนเอง (ห้ามฝากหรือจองพื้นที่แทนกัน)***

***ผู้ที่ได้พื้นที่จำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามที่เทศบาลเมืองปทุมธานี กำหนดอย่างเคร่งครัด***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5740

 

ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการค้าในวันงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565