กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดประชุม เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565 วันที่ 7 ก.ย. 2565


 

 

 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี กล่าวต้อนรับ

นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดประชุม “เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565”

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมีประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมมาจาก พื้นที่ต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 14 ตำบล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานสมัชชาสุขภาพ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้เกิดกระบวนการสารพลังภาคีเครือข่าย

เพื่อขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ทั้งจากภาคราชการ/การเมือง ภาควิชาชีพ/วิชาการ ภาคประชาสังคม

และเป็นการแถลงเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ประเด็นการจัดการรับรองสังคมสูงวัย จังหวัดปทุมธานี ทั้งระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด

โดยเครื่องมือการทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ