กิจกรรมเทศบาล

โครงการ “เมืองสุขภาพดี” (Healthy City) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 31 มี.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่2

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาเป็นเมืองสุขภาพดีให้ได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

ตามที่ทางเทศบาลเมืองปทุมธานีได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “เมืองสุขภาพดี”

โดยมี นาย นายธนเดช จะบัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี