กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2563


กิจกรรมเทศบาล
โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมประชาคม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน

ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2563

โดยมีการประชุมเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และระดมความคิดเห็นของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี