สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 


 

 

 
นายปริญญา  คุณาวิชชา

รองประธานสภาเทศบาล

 

 

 


 

 

 
นายปฐมพงศ์  วันดี

เลขานุการสภาเทศบาล

 

 

 

 


 

 

 
นางฉลวย  กะเหว่านาค

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 

 

 


 

 

 
นายสุริศ  เพิ่มผัน 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 

  


 

 

 
นายสมชาย  หงส์ห้อม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

                        

 


 

 

 
นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2