หัวหน้าส่วนราชการ


 

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 

 

 
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ชูสว่าง

ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1108
โทรศัพท์มือถือ  : 

 

 

 


 

 

 

- ว่าง -

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1104
โทรศัพท์มือถือ  : 

 

 

 


 

 

 

นางสาวรุ่งทิพย์  กาฬภักดี

รองปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1161
โทรศัพท์มือถือ  :  081 - 178 - 1166

 

 

 

 


 

 

 

 นางสาวรุ่งทิพย์  กาฬภักดี

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1111
โทรศัพท์มือถือ  :  081 - 178 - 1166

 

 

 


 

 

 

นางทันใจ  ปรีชานุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1114
โทรศัพท์มือถือ  : 

 

 

 


 

 

 

นายปฏิวัติ ขวัญตา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1119
โทรศัพท์มือถือ  : 

 

 

 


 

 

 

นายพิชัย  แก้วกระจ่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1123
โทรศัพท์มือถือ  : 

 

 

 


 

 

 

นายธนเดช  จะบัง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1125
โทรศัพท์มือถือ  : 

 

 

 


 

 

 

นางสลิลพร  ภู่สว่าง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1152
โทรศัพท์มือถือ  :

 

 

 


 

 

 

นางนวรัตน์  ชลคงคา

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสาตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์  :  0-2581-6400-1 ต่อ 1127
โทรศัพท์มือถือ  :