ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


            เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานีจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน เทศบาลเมืองปทุมธานีจะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน
และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลแก่เทศบาลเมืองปทุมธานี            หากเทศบาลเมืองปทุมธานีเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม


ชื่อ-นามสกุล ผู้กล่าวหา*

ที่อยู่ ผู้กล่าวหา*

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน


ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกกล่าวหา*

ตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา*

สังกัดหน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา*

3.ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม และพฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน


ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน และพฤติการณ์*

4.วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ


วัน เวลา และสถานที่*

5. พยานหลักฐานประกอบ


หลักฐานประกอบ: ไฟล์ไม่เกิน 2 MB