เทศบัญญัติ/ระเบียบ/กฏหมาย


​สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

รายการไฟล์เอกสาร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะุสมอาหาร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 (ยกเลิกโดยเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง จัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุและบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
ระเบียบเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
ระเบียบเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยการให้บริการรถดูดลอกท่อระบายน้ำ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
ระเบียบเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการห้ามเดินรถในช่องทางเดินรถฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ถนนทางหลวงหมายเลข 3111 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยข้อกำหนด การประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด