ประกาศเทศบาล / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อไฟล์
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน ตุลาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล 22 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กันยายน 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 15 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 8 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณตลาดโต้รุ่ง 1 ก.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2566 (29 ส.ค.2566).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้สังเกตการณ์ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กันยายน 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดพิทักษ์สันติและซอยอิทธิพล วันที่ 25 ส.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การประเมินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ปีงบประมาณ 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 วันที่ 18 ส.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครผู้สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 11 ส.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 3 ส.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน สิงหาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 14 ก.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (8 อัตรา).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 7 ก.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 30 มิ.ย. 66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การจัดงานทำบุญลานพระพรหมประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 16 มิ.ย. 66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 9 มิ.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดและเปิดฝาท่อเพื่อลอกท่อระบายน้ำ ตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 19 พ.ค.66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนสามเรือนถาวร ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 12พ.ค.66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การดูดลอกท่อบริเวณถนนพัฒนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การดูดลอกท่อบริเวณชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมษายน 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลาดพิทักษ์สันติ และซอยอิทธิพล 28 เม.ย.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ 1 ปทุมรัฐ 2 19 เม.ย. 66.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมษายน 2566 ครั้งที่1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 ลงทะเบียน มี.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ลงทะเบียน เดือน มีนาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีนาคม 2566 ครั้งที่2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี(ตลาดหมู) 7 เม.ย. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือนเมษายน 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 31 มี.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดพิทักษ์สันติและซอยอิทธิพล วันที่ 24 มี.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (โซนตลาดหมู) 10 มี.ค.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 ลงทะเบียน ก.พ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ลงทะเบียน เดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 3 มี.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือนมีนาคม 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาดพิทักษ์สันติ ซอยอิทธิพล 24 ก.พ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดรัฐอำนวย ปทุมรัฐ1 ปทุมรัฐ2 17 ก.พ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 10 ก.พ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการ.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองปทุมธานี.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2566 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่ง 3 ก.พ. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศ การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดรัฐอำนวย 27 ม.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ปี2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มกราคม 2566 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
หลักเกณฑ์การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปทุมธานี 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู) 13 ม.ค. 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การรับสมัครเลือกตั้งประธานชมรมผู้ประกอบกาค้า ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองปทุมธานี ปีงบประมาณ 2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจะปีงบประมาณ 2567 ลงทะเบียนเดือน พ.ย. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ รายใหม่ เดือน ธ.ค. 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
งดเว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ประจำเดือน ธันวาคม 2565.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตลาดหมู).pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 1.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดและดูดลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดโต้รุ่ง.pdf
ไฟล์เอกสาร
ชื่อไฟล์
การล้างทำความสะอาดพื้นตลาดและท่อระบายน้ำ ตลาดพิทักษ์สันติและซอยอิทธิพล.pdf
ไฟล์เอกสาร