กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566


กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566
 

 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
 
เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ร่วมกับ อำเภอเมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี และประชาชนจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566
ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
สำหรับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และได้ระลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ
คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
 
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
การพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ดูแล รักษา ทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
บริเวณโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี