การพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี


การพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
- แบบรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร