กิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 18 ส.ค. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต

เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3และญัตติอื่นๆ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม