กิจกรรมเทศบาล

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต.ค. - 30 พ.ย. 65


 

 

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี

 

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

 

ในเขตพื้นที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

 

 

 

 

 

     เทศบาลเมืองปทุมธานี  เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

ณ กองสวัสดิการสังคม (ชั้น 4) สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

 

 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1.  มีสัญชาติไทย
 
2.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 
3.  ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 
4.  ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565   
    (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507)  
5.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐ  
     หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ  
     หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  
6. ผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว แต่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี   
    ไม่เกินเดือนกันยายน พ.ศ.2566 ซึ่งยังไม่ได้มายื่นคำขอลงทะเบียนกับเทศบาลเมืองปทุมธานี   
   
ขั้นตอนการยื่นคำขอการลงทะเบียน  
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้  
ช่วงที่ 1 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
ช่วงที่ 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566  
   
หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน  
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้สูงอายุ  
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันของผู้สูงอายะ 
 
3. สมุดบัญชีเงินฝากในนามผู้สูงอายุ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ สำหรับกรณีที่ผู้สูงอายุ  
    ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร  
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้สูงอายุ  
    มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทน อย่างละ 1 ฉบับ  
   

 

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพกับเทศบาลเมืองปทุมธานี  หากย้ายทะเบียนบ้านออกนอกเขตเทศบาลแล้ว

กรุณาแจ้งให้ทราบ และขอให้ท่านไปลงทะเบียน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ 

ภายในเดือนกันยายน 2566 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-3360