กิจกรรมเทศบาล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลเมืองปทุมธานี

  

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

 

  https://drive.google.com/file/d/1o8M_Ox4tEoiRFkIt5R9IYmdvsqASong2/view?usp=sharing

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี
 

 https://drive.google.com/file/d/1cbnl4exsdQ_iR3wpYr3Dnm3Xk-eRudAs/view?usp=sharing