กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566


 

 

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
 
เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ร่วมกับ อำเภอเมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี และประชาชนจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566
ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
สำหรับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และได้ระลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ
คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
 
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
การพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ดูแล รักษา ทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
บริเวณโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี