กิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


 

 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
 
เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี
ประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 เทศบาลเมืองปทุมธานี
 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา ความสามัคคีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีจิตอาสา และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
 
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จุดประกายความคิด
และสร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมมีการแจกของรางวัล
โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน
มอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม