กิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2566 วันที่ 8 ก.พ. 2566


 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2566

โดยมีนางฉลวย กะเหว่านาค ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการและสมาชิก

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี