กิจกรรมเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 19 ก.ย. 2565


 

 

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต เทศบาลเมืองปทุมธานี