กิจกรรมเทศบาล

ประชุมหารือโครงการศูนย์เรียนรู้โคกหนองนากับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน วันที่ 12 มิ.ย. 2566


 

 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ร่วมประชุมหารือกับ นายนรากร พิมล ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง

นายนพดล วีระพงษ์ ครูพาทำ กอ.รมน.จว.ปทุมธานี

นายวินัย ใบชา ครูพาทำ กอ.รมน.จว.ปทุมธานี

คณะที่ปรึกษา “ โครงการศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา กับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน ”เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ

ด้วยการนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักภูมิสังคมและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่จัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน

พร้อมนี้ นายธนเดช จะบัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส นางมาลัย พิมพ์อ่อน ผู้บริหารสถานศึกษา นำคณะที่ปรึกษาโครงการฯ

สำรวจพื้นที่นำร่องภายในบริเวณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อใช้พื้นที่ภายในสถานศึกษา

สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้น การปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ

รวมถึง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผลในด้านต่างๆ