กิจกรรมเทศบาล

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันที่ 20 ก.ย. 2565


 

 

 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานการประชุม

เตรียมความพร้อมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้เทศบาลเมืองปทุมธานี กำหนดจัดประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ

และบริเวณโดยรอบ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไป

และเน้นย้ำการใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม