กิจกรรมเทศบาล

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย 8 ธ.ค. 2565


 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 อบรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรม “โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยยุงลาย” ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี เพิ่มพูนและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายุงลาย

พร้อมแจ้งให้ทราบถึงปัญหา ผลกระทบ และความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไปปรับใช้และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนภายในชุมชนของตนเอง

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต (ชั้น 5) เทศบาลเมืองปทุมธานี