กิจกรรมเทศบาล

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก


กิจกรรมเทศบาล
วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน