กิจกรรมเทศบาล

โครงการคัดกรองประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับการดูแลตามระดับ ADL วันที่ 20 เม.ย. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดโครงการคัดกรองประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับการดูแลตามระดับ ADL วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี

กลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก และผู้ดูแลด้านสุขภาพชุมชน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชาย ธนะรัตน์ ผอ. ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านฉาง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับโลก (โรค) ในยุคปัจจุบัน แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ดูแลด้านสุขภาพชุมชน มีความรู้ในการประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุ

สามารถแบ่งผู้สูงอายุออกตามเกณฑ์ประเมิน ADL (Barthel Activities of Daily Living) และดูแลได้ถูกต้อง

มีความรู้ในการประเมินสุขภาพจิตได้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่มีความผิดปกติจากการประเมินภาวะทางจิต ได้รับความช่วยเหลือและส่งต่อได้อย่างทันท่วงที