กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดอบรมอาสาสมัครชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.ตลาดสด) วันที่ 5 สิงหาคม 2565


 

 

 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

สำนักงานชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.ตลาดสด)

ให้กับเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งสปริง และเครื่องชั่งดิจิตอล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำไปช่วยตรวจสอบดูแล และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าใช้ตาชั่งที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านปริมาณสินค้าและราคาสินค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคมากขึ้น

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัดและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งจริง

และให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องชั่งแก่ผู้ประกอบการค้า บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตราฐาน

โดยเครื่องชั่งที่มีสติกเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดงบนหน้าปัด แสดงว่าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว