กิจกรรมเทศบาล

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 25 เม.ย. 2566


 

 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ขยัน ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลาดสวาย เป็นวิทยากรในการบรรยายวิชาการเกี่ยวกับ “การจัดการขยะในชุมชน” แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ

และเนื่องด้วยเทศบาลเมืองปทุมธานีได้เข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดี จึงมุ่งหวังให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการก้าวเข้าสู่เมืองสุขภาพดี

ด้วยการเป็นแกนนำในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี นำไปสู่ชุมชนปลอดขยะ