กิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 19 ก.ค. 2566


 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ในเขตพื้นที่เทศบาล

เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ์ จินานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อมนุษย์และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเชื่อมโยงระหว่างคนในท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทำกิจกรรมร่วมกัน

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น