กิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 ก.ค. 2566


 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี

โดย วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ปลอดขยะ (Zero Wase) ชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

และเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ โดยรับฟังการบรรยายจาก นายวิเชียร โสภา ประธานชุมชนบ้านรางพลับพร้อมนำคณะผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมฐานต่างๆ

ภายในบริเวณ ชุมชนบ้านรางพลับ และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำวัสดุจากขยะมาทำให้เกิดประโยชน์จริง

จาก นายไตรสิทธิ์ ศิริกิตติสิทธิ์ และทีมวิทยากรจากสวนผึ้งณ ห้องประชุม ภูผาผึ้งรีสอร์ท

ซึ่งจัดอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ในการจัดการขยะมูลฝอย ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในพื้นที่และเทศบาลฯ

ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทำกิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ