กิจกรรมเทศบาล

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565 22 ก.ค. 2565


 

 

 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลบางปรอก ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

จัดประชุมสัมมนา โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางปรอก เข้าร่วมประชุมสัมมนา

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนทุกระดับเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ช่วยลดปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่