รายงานงบแสดงฐานะการเงิน / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

   
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566  
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (กองการศึกษา)  ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565  
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
       - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564  
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
        - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
        - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 
        - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
        - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
        - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
        - สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร
- สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร