แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลเมืองปทุมธานี (พ.ศ. 2566-2570)  ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปี พ.ศ. 2565) เทศบาลเมืองปทุมธานี  ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
- ข้อบังคับเทศบาลเมืองปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร  
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร 
 - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร 
   
   
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร 
   
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร
   
-รายงานแผนทุจริตผลการดำเนินงาน ปี 2562 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
   
 -แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร