แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี

  

แผนการดำเนินงานประจำปี

 

   
   
   
 ประจำปีงบประมาณ 2566  
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลของปี พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม) เทศบาลเมืองปทุมธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
   
ประจำปีงบประมาณ 2565  
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลของปี พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
ประจำปีงบประมาณ 2564  
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลของปี พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
ประจำปีงบประมาณ 2563  
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
ประจำปีงบประมาณ 2562  
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดประกาศ
   
ประจำปีงบประมาณ 2561  
- การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดประกาศ
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดประกาศ
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดประกาศ