คณะผู้บริหาร

การส่งเสริมความโปร่งใส


การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 

 

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

- มาตรการส่งเสริมคุมธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ 
ดาวน์โหลดเอกสาร
- แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ดาวน์โหลดเอกสาร
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ดาวน์โหลดเอกสาร
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการเทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลเมืองปทุมธานี
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
-การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
-มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร