คณะผู้บริหาร

การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต


 

การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

 

- การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ปี 2565  ดาวน์โหลดเอกสาร
- การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ปี 2563 
ดาวน์โหลดเอกสาร
- การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
 - การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร 
- การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงาน ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร