สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 


 

 

 
 นายทวีชัย  งามวัฒนสุข 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นายสมศักดิ์  การะเกษ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นายชวลิต  เบ่งศรี 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
 นายสนิท  แก้วรอด 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นางสาวกมลทิพย์  วณิชสัมพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

 

 

 


 

 

 
นางสาวรสธร ประทุม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3