เกี่ยวกับเทศบาล

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่


เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่

 

วิสัยทัศน์การพัฒนา  เทศบาลเมืองปทุมธานี
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  วิถีชีวิตอบอุ่น  ชุมชนประกอบอาชีพมั่นคง  ซื่อตรงบริหารจัดการภาครัฐ  เคร่งครัดคุณภาพบริการ  มีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์”

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบำรุงรักษาและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ    

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

2. สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและรบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การสังคมสงเคราะห์

4. การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล

3. การจัดให้มีระบบจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย

4. การก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปทุมธานี

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

16.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

17. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

18. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

19. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

20. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

21. ให้มีการสาธารณูปการ

22. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

23. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

24. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

25. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

26. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

27. เทศพาณิชย์

28. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ศ. 2561-2564