เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ


เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ

 

 

 

 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563

ดาวน์โหลเอกสาร

 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดประกาศ
   

     - ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเทศบาลเมืองปทุมธานี  คำแถลงงบประมาณ

 

     - ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล  รายจ่ายตามแผนงาน/งานและงบรายจ่าย

ดาวน์โหลดประกาศ

                    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายรับ

                    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  รายงานประมาณการรายจ่าย

                    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

 

 

                    แผนงานบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ

                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                    แผนงานการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

                    แผนงานสังคมสงเคราะห

 

                    แผนงานเคหะและชุมชน

ดาวน์โหลดประกาศ

                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                    แผนงานการพาณิชย์

                    แผนงานงบกลาง

 

   - ส่วนที่ 3 งบประมาณเฉพาะสถานธนานุบาล

ดาวน์โหลดประกาศ

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ประกอบด้วย เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดประกาศ

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดประกาศ
   

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเทศบาลเมืองปทุมธานี  คำแถลงงบประมาณ

 

- ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล  รายจ่ายตามแผนงาน/งานและงบรายจ่าย

ดาวน์โหลดประกาศ

                    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานประมาณการรายรับ

                    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  รายงานประมาณการรายจ่าย

 

                  - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย หน้า  1 - 30

ดาวน์โหลดประกาศ

                  - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย หน้า 31 - 64

ดาวน์โหลดประกาศ

แผนงานบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ

                    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                    แผนงานการศึกษา

                    แผนงานสาธารณสุข

                    แผนงานสังคมสงเคราะห

 

                    แผนงานเคหะและชุมชน

ดาวน์โหลดประกาศ

                    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

                    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                    แผนงานการพาณิชย์

                    แผนงานงบกลาง

 

    - ส่วนที่ 3 งบประมาณเฉพาะสถานธนานุบาล

ดาวน์โหลดประกาศ

 


ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ :